Poängsättningen av studentexamen i betygsbaserad studentantagning framskrider vid universiteten

De områdesspecifika antagningskriterierna som är viktiga för gymnasisterna publiceras i slutet av våren

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf:s prorektorsmöte har kommit överens om att ta i bruk det förslag till poängsättningsverktyg för studentexamen som presenterats av projektet för utveckling av studentantagningen. Poängsättningsverktyget kommer att användas för studentantagningarna åren 2020-2022. Universitetens utbildningsområden börjar nu diskutera hur poängsättningsverktyget ska tillämpas inom de olika områdena. Information om de områdesspecifika kriterierna i den betygsbaserade studentantagningen publiceras i maj–juni.

Det har gjorts ändringar i utkastet till poängsättningsverktyg som presenterades tidigare. Utbildningsområdena har större möjligheter att vikta poängsättningen. Man kan bestämma två viktade ämnen och poängsättningen kan viktas enligt ämnesrealen, språk eller matematisk-naturvetenskapliga ämnen.  Å andra sidan är en större variation i valet av ämnen också möjlig, om utbildningsområdet så önskar. Antalet tabeller har minskat till två tack vare att man gett utbildningsområdena större valmöjligheter. Den tidigare tudelningen av ämnesrealen har avlägsnats och fysik och kemi har flyttats i poängsättningstabellen för de humanistisk-samhällsvetenskapliga områdena så att de utgör en del av ämnesrealproven.

Liksom i det tidigare utkastet utgår verktygets poängsättning från antalet kurser i gymnasiets läroplan. Principerna för poängsättningen beskrivs tydligare i den nya modellen. Målet har varit att minska skillnaderna mellan olika ämnen och att skapa jämna betygsintervaller. Till skillnad från det tidigare förslaget får man nu poäng också för de lägsta vitsorden A och B. Poängen för filosofi är högre än tidigare.

Utkastet till poängsättningsverktyg publicerades i november och skickades på remiss till universiteten. Utvecklingen av verktyget grundar sig på universitetens utlåtanden och på diskussioner kring frågan.

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf främjar samarbetet mellan universiteten och lyfter fram gemensamma ståndpunkter i forsknings- och utbildningspolitiska frågor.

Projektet för utveckling av studentantagningen är ett spetsprojekt med finansiering av Undervisnings- och kulturministeriet som har som mål att förstärka samarbetet inom utbildningsområdena och förenhetliga poängsättningen av studentexamen i hela landet.

På frågor från media svarar:

Ordförande för styrgruppen, prorektor Sari Lindblom: sari.lindblom[at]helsinki.fi, 02941 20628
UNIFI:s prorektormötes ordförande, Helka-Liisa Hentilä: helka-liisa.hentila[at]helsinki.fi

Poängtabeller

14.2.2018